Masz pytania? Zadzwoń: 693 180 132

Regulamin

Postanowienia ogólne:
§1. Wynajmujący, wynajmuje Najemcy, którego podpis widnieje na umowie, przyczepę lub samochód określony w postanowieniach niniejszej umowy najmu, które Najemca przyjmuje zobowiązuje się przestrzegać.
§2. Przedmiotem wynajmu jest pojazd kompletny i wyposażony zgodnie z prawem drogowym.
§3. Pod pojęciem "pojazd" rozumie się wszystkie pojazdy znajdujące się w ofercie wypożyczalni „MBM”
§4. Przyczepy stanowią własność Wynajmującego.
§5. Przyczepy posiadają wyposażenie dodatkowe określone w umowie.
§6. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe w okresie użytkowania przyczepy od momentu jej przyjęcia do momentu jej oddania.

Warunki wynajmu i zwrotu pojazdu:
§1. Najemca zobowiązany jest do uregulowania należności z tytułu wynajmu przyczepy lub samochodu w dniu zawarcia umowy najmu.
§2. Doba wynajmu trwa 24 godziny i jest liczona od momentu rozpoczęcia najmu (wydania pojazdu). Nie zwrócenie pojazdu do Wypożyczalni w uzgodnionym terminie zobowiązuje Najemcę do wcześniejszego poinformowania Wynajmującego telefonicznie pod numerami telefonów podanymi na stronie lub osobiście lecz nie później jak 3 godziny przed zakończeniem umowy. Nie poinformowanie o zmianie terminu zwrotu skutkuje naliczaniem kwoty w wysokości dwukrotnej stawki dziennej.
§3. Warunkiem koniecznym do wypożyczenia pojazdu jest okazanie dwóch dokumentów tożsamości (prawa jazdy kat. B oraz dowodu osobistego).
§4. W dniu wynajmu Najemca wynajmuje pojazd kompletny, pozbawiony wad oraz wyposażony zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.
§5. Wynajmujący zezwala na użytkowanie pojazdu przez najemcę tylko po krajach UNI EUROPEJSKIEJ.
§6. Na czas wynajmu najemca może ubezpieczyć dodatkowo pojazd w zakresie ubezpieczenia AC, ponosząc koszty związane z tym ubezpieczeniem.
§7. W skład wyposażenia standardowego przyczepy wchodzą: koło zapasowe, koło podporowe, wyciągarka, podpory (dot. lawet), najazdy (dot. lawet), w skład wyposażenia standardowego samochodu wchodzą: koło zapasowe, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, lewarek, klucz do kół, zaczep wkręcany do holowania, wciągarka elektryczna (dot. autolawet)
§8. Wyposażeniem dodatkowym pojazdów mogą być pasy mocujące, CB-radio, które Najemca może wynająć bez dodatkowych kosztów.
§9. W dniu wynajmu Najemca otrzymuje w pełni sprawne technicznie wyposażenie danego pojazdu. Najemca jest w pełni zobowiązany do bezspornego pokrycia wszelkich kosztów związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
§10. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego przyczepy Najemca jest zobowiązany zgłosić u Wynajmującego w chwili wynajmu. Wszelkie późniejsze zażalenia zostaną uznane za bezpodstawne.
§11. Przed wydaniem przyczepy w uzasadnionych przypadkach Najemca pozostawia umowną kaucję zwrotną na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę.
§12. Odbiór i zwrot przyczepy następują w siedzibie firmy i terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.
§13. Najemca zobowiązuje się do zwrotu wynajętego pojazdu w nienaruszonym stanie technicznym (poza jego normalnym zużyciem eksploatacyjnym), z kompletem dokumentów oraz kompletnym wyposażeniem.
§14. Za każdy dzień wyłączenia przyczepy z eksploatacji aż do ustania przyczyny (naprawy po wypadku , awarii, braku zwrotu dokumentów przyczepy lub ubezpieczenia ) najemca ponosi koszty jak za wynajem w tym okresie.
§15. Do posiadania odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu o jakim mowa w umowie.
§16. Zwrot kaucji Najemcy nastąpi po zwrocie pojazdu i sprawdzeniu przez Wynajmującego czy pojazd nie uległ uszkodzeniu.
§17. Zaliczka wpłacona na poczet wynajmu auta przepada w całości w przypadku nie wywiązania się zadeklarowanego wynajmu.

Warunki używania przyczepy:
§1. W okresie wynajmu Najemca jest w pełni odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt, zobowiązany jest do kompleksowego zabezpieczenia pojazdu pod rygorem poniesienia wszelkich kosztów związanych z jej kradzieżą.
§2. Zakazuje się używania pojazdu w stanie nietrzeźwości, po spożyciu leków halucynogennych i narkotyków.
§3. Wynajęty pojazd nie może być używany wbrew przepisom celnym, drogowym i innym.
§4. Najemca jest zobligowany do używania pojazdu zgodnie z jego instrukcją, przeznaczeniem i zaleceniami Wynajmującego.
§5. Najemca zobowiązuje się nie odstępować pojazdu osobom trzecim nie zapisanym w umowie.
§6. Osoba używająca pojazd musi posiadać ważne prawo jazdy oraz odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu lub zespołu pojazdów.
§7. W przypadku jakichkolwiek dokonanych przez Najemcę zmian powodujących koszty (zmian w instalacji elektrycznej pojazdu, zmian dot. wyposażenia pojazdu itp.) Najemca zobligowany jest do uzyskania zgody Wynajmującego przed dokonaniem jakichkolwiek działań.
§8. Nie należy przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu.
§9. Najemca zobowiązany jest do poruszania się wynajętym pojazdem tylko po Krajach UNI EUROPEJSKIEJ.

Uszkodzenia, wypadek, kradzież:
§1. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody, wypadku lub kradzieży Najemca zobligowany jest do powiadomienia Wynajmującego oraz policji. Najemca nie jest uprawniony do akceptowania jakichkolwiek roszczeń z drugiej strony.
§2. Najemca zobowiązany jest do podania wynajmującemu nazwisk i adresów osób zaangażowanych w wypadek, świadków zdarzenia oraz numerów rejestracyjnych uczestniczących pojazdów.
§3. Nieprzestrzeganie przez Najemcę przepisów ruchu drogowego oraz warunków ubezpieczenia związane jest z poniesieniem przez niego pełnej odpowiedzialności materialnej i cywilnej za każdą wyrządzoną szkodę.
§4. Najemca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie roszczenia zgłoszone Wynajmującemu po upływie okresu wynajmu, do których doszło podczas jego trwania.
§5. W przypadku nie zwrócenia pojazdu z jakichkolwiek przyczyn Najemca pokryje Wynajmującemu kwotę wartości nie zwróconego pojazdu wg cen zakupu producenta, pokryje koszty przeterminowania do czasu całkowitego rozliczenia umowy oraz wszelkie należności z tytułu utraty przewidywanych wpływów z wynajmu pojazdu za okres trwania całej procedury.
§6. W razie uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy ponosi on wszelkie koszty związane z jego naprawą, transportem, a także wszelkie pozostałe koszty, jakie mogą wyniknąć w stosunku do osób trzecich.
§7. Najemca ponosi wszelkie koszty związane z odzyskaniem skradzionego pojazdu, w tym ewentualne koszty rozprawy sądowej.
§8. W razie wypadku pojazdu, gdy odszkodowanie nie przysługuje z ubezpieczenia AC najemca zobowiązany jest do pokrycia udziału własnego potrąconego z wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. §9. W razie gdy ubezpieczenie nie pokryję całkowitych kosztów naprawy, Najemca zobowiązany jest wyrównać koszty z zasobów własnych.
§10. W razie nie rozliczenia się w terminie wyznaczonym umową najmu, nie uiszczenia odpowiednich należności oraz w przypadku uporczywego unikania w/w rozliczenia Najemca pokrywa 200% stawki dobowej liczonej do dnia rozliczenia i zwrotu pojazdu.
§11. W przypadku nie terminowego zwrotu najemca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych wynoszących 100%stawki dobowej oraz innych ewentualnych kosztów związanych z tym przeterminowaniem np. nie wywiązania się przez wynajmującego z zawartej umowy z następnym klientem.

Postanowienia końcowe:
§1. W przypadku zwrotu przyczepy przed terminem nie będą zwracane należności za pozostały czas wynajmu.
§2. Za szkody wyrządzone przez samochód, którego właścicielem nie jest Najemca odpowiedzialność ponosi właściciel pojazdu wraz z Najemcą.
§3. Wynajmujący rości sobie prawo do zmian cen na wyższe (spowodowane np. wzrostem kosztów). Powyższe zmiany nie mogą być dokonywane przez Wynajmującego podczas trwania zawartej wcześniej umowy najmu.

Na tej stronie używamy plików cookies i podobnych technologii. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.
OK